Artikel - Resultaten van de Kieswijzer

Geplaatst op 16/10/2014 in WijBurgers.

‘WijBurgers’ is een burgervereniging die het overheidsbeheer in het oog wil houden en die een test-aankoop voor de kiezers en een instelling voor het bevorderen van de burgerzin wil zijn.

Voor ‘WijBurgers’ is er een vóór en een nà de verkiezingen van 25 mei 2014. De Kieswijzer was immers de eerste dienst die wij het grote publiek aanboden via het internet. De ontwikkeling ervan heeft al onze middelen opgeslorpt sedert de oprichting van de vzw in november 2012.

Voor een tot dan toe onbekende vereniging mogen we trots zijn op de resultaten die wij boekten. We hebben met de groep Sudpresse een partnerschap kunnen sluiten voor het aanbieden van de Franstalige versie onze tool. In onze Politieke Databank hebben we liefst 4303 kandidaten opgenomen. In onze vorige nieuwsbrief legden we uit hoe moeilijk het is om het e‑mailadres van sommige kandidaten te krijgen! Bijna 1500 kandidaten wilden actief meewerken en vulden hun vragenlijst in. Aan de gebruikerskant werden 63.000 vragenlijsten ingevuld om de Kieswijzer te raadplegen.

Een doorslaggevend aspect is de computertool: hij was tijdig klaar! Nadat we de “markt” hadden verkend, hebben we de broncode gevonden van een kieshulpsysteem dat in de Tsjechische Republiek wordt gebruikt. Uiteindelijk gaven we er de voorkeur aan om begin februari 2014 opnieuw van nul te vertrekken. Daardoor konden we een unieke voorstelling van de resultaten geven in de vorm van een tabel. Elke kolom staat voor een partij en de regels komen overeen met de score van de kandidaten.

Dankzij dat project werden we door de Europese Commissie reeds als voorbeeld genoemd in haar verslag van 27 maart 2014 aan het Europees Parlement.

Om de gebruikers sociaal-politiek te plaatsen, vroegen we hun een statistisch formulier in te vullen: 50.378 van hen hebben dat minstens gedeeltelijk gedaan, zodat we uit onze databank de gegevens van de resultaten van de peiling konden halen. Aangezien onze vragenlijsten 76 vragen bevatten, zijn er 76 peilingen…

De gebruikers van de Kieswijzer werden verzocht de vragen te wegen. Ze konden zeggen welk belang ze hechtten aan de vraag. Onderstaande ruwe resultaten zijn misschien verrassend.

  • De vraag die het meest (in 49% van de gevallen) “heel belangrijk” werd gevonden, is: “De sociale hulpverlening aan migranten moet afhankelijk worden gemaakt van het slagen in een inburgeringstraject (taalexamens, maatschappelijke vorming enz.).”
  • De vraag die het minst (in 5% van de gevallen) “weinig belangrijk” werd gevonden, is: “De werkloosheidsuitkeringen moeten verminderen naargelang de duur van de werkloosheid.”
  • De vraag die het minst (in 15% van de gevallen) “zeer belangrijk” werd gevonden, is: “De overheidsmiddelen moeten bij voorrang dienen voor ‘sport voor allen’, zelfs indien de overheid de topsport dan minder kan steunen en België minder Olympische medailles dreigt te winnen.”
  • De vraag die het meest (in 44% van de gevallen) “weinig belangrijk” werd gevonden, is: “Het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden uitgebreid door het opslorpen van de zes “faciliteitengemeenten.”

Reacties zijn gesloten.