Artikel - Rating van de partijen naar transparantie

Geplaatst op 15/09/2015 in Een betere werking van de democratie, geen categorie, Non classé @nl, Onze campagnes.

Goed nieuws voor de democratie in heel België ! Binnenkort zal in principe een rating van de politieke partijen gepubliceerd worden naar transparantie. Het project komt er echter maar als er voldoende vraag is bij de burgers. Er ontbreekt nog €1500 aan financiering. Hier vindt u hoe u het project kunt steunen.

Context

We kunnen onszelf gelukkig prijzen met de bestaande wetten inzake de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, motivaties van administratieve en gerechtelijke besluiten, toegang tot administratieve dossiers enzoverder. De wet kan niet alles regelen. In bepaalde domeinen is de mate van transparantie afhankelijk van de vrije wil van de politici. Dat is het geval bij politieke partijen.

We hopen dat de publicatie van een vergelijkende beoordeling de partijen zal aanmoedigen om hun transparantie te verbeteren. De onthulling van bepaalde tekortkomingen (waaronder de ondoorzichtigheid van financiële gegevens) zal in het openbaar debat uitgebreid aan bod komen.

Bij een breuk tussen de politiek en de burgers, is transparantie een voorwaarde om het vertrouwen te herstellen. De partijen worden hoofdzakelijk door de Staat en de leden gefinancierd. De mensen vinden dan ook dat ze recht hebben op transparantie.

Zonder transparantie is er geen echte democratie. Hoe meer de macht in de handen van de partijen ligt, hoe belangrijker het voor de bevolking is dat de partijen democratisch zijn en zich transparant opstellen.

We zullen de Belgische partijen met minstens één vertegenwoordiger in een parlement beoordelen.

Het Spaanse instituut ‘Fundación Compromiso y Transparencia’ stelt sinds vier jaar een soortgelijke beoordeling van de Spaanse politieke partijen en hun stichtingen op. We bezitten dus meerdere rapporten over het onderwerp.

Objectiviteit

De neutraliteit van de auteur is een voorwaarde voor de geloofwaardigheid van het onderzoek. Dat onderzoek zal in samenwerking tussen de volgende personen worden uitgevoerd: de Franstalige journaliste Isabelle Anneet, de Nederlandstalige journalist Miguel Desnerck en WijBurgers.

WijBurgers neemt een reeks maatregelen waarmee ze de neutraliteit tegenover de politieke partijen wil waarborgen. Eén van die maatregelen is de aanduiding van een tussenpersoon in iedere partij. Een wetenschappelijk comité van hoogleraars en journalisten bekrachtigt onze projecten.

Nieuwheid

Op het eerste zicht blijkt dat er in België geen eerder onderzoek naar de beoordeling van politieke partijen werd gedaan.

De idee om de transparantie van de mandaathebbers te integreren bij de beoordeling van de transparantie van de politieke partijen, is zelfs buiten België totaal nieuw.

Methodologie van de beoordeling

We onderzoeken drie bronnen die naar de mate van transparantie verwijzen: de website van de partij, Cumuleo en de Politieke Databank van WijBurgers.

De website van de partij

Op het gebied van communicatie kan de Facebookpagina van de partij een belangrijk instrument zijn, zelfs belangrijker dan haar officiële website. Desondanks zijn wij van mening dat de website de referentie is en we beperken onze analyse daarom tot die bron.

Vertrekkende van een checklist onderzoeken we de inhoud van de websites. In principe zijn we van plan om alle partijen het evaluatierooster voor te leggen zodat zij kunnen reageren in het geval er een verstrooiing van onze kant is. Dat geldt niet voor de eindbeoordeling.

Cumuleo

Cumuleo reproduceert mandatenlijsten die de mandatarissen bij de Rekenkamer moeten indienen. Cumuleo heeft de middelen om mandatarissen die ten opzichte van twee verplichtingen in gebreke zijn gebleven, te identificeren. Het gaat dan om de indiening van de mandatenlijst en de vermogensaangifte. Cumuleo kan dus het percentage mandatarissen van iedere partij berekenen die hun verplichtingen zijn nagekomen.

WijBurgers

WijBurgers publiceert een databank van politici. De databank geeft het volledigheidsniveau van het profiel van iedere politicus weer. Het is daarom mogelijk om het statistisch gemiddelde van de mandatarissen van iedere partij te berekenen. Op termijn zal het mogelijk zijn het transparantieniveau in het profiel en in de overtuigingen (de antwoorden op de politieke vragen) te onderscheiden.

De mandatarissen hebben een wachtwoord waarmee ze rechtstreeks hun profiel kunnen bewerken. Zij controleren dus direct hun volledigheidsniveau. De idee is dus dat we de transparantie van de partij d.m.v. de transparantie van haar leden zullen beoordelen. We zullen ons echter tot de parlementsleden en burgemeesters beperken.

WijBurgers zal de statistieken per partij berekenen.

“Waar dient de inzameling voor?”

Het budget omvat zowel het onderzoek in Vlaanderen als in Franstalig België.

De taak wordt op drie maand geraamd, en wordt gedeeltelijk op vrijwillige basis uitgevoerd. Minimum vergoeding is €6000. Het Fonds Pascal Decroos heeft €4500 toegezegd. Er moet dus nog minimum €1500 gevonden worden, via giften op de rekening van vzw WijBurgers, BE16 7350 3219 3274.

De prestaties omvatten:

  • de analyse van de ervaring in het buitenland
  • de redactie en validatie van de methodologie
  • de analyse van de websites van de partijen
  • de berekening van de scores
  • de contacten en correspondentie met de partijen
  • de redactie en validatie van een uitvoerig auditverslag
  • de interviews van de partijen en burgers
  • de redactie van de eigenlijke artikels (voor publicatie door de pers)
  • de administratieve afhandeling
  • de zoektocht naar een oplossing om de procedure indien mogelijk jaarlijks te herhalen

Reacties zijn gesloten.