Artikel - Handvest van WeCitizens – WijBurgers – NousCitoyens vzw

Geplaatst op 12/03/2020 in Non classé @nl.

1) WijBurgers bevordert de transparantie m.b.t. de politici.
2) WijBurgers is onpartijdig en pluralistisch.
3) WijBurgers helpt burgers zich meer bij de politiek te betrekken.
4) WijBurgers wil een speler zijn in de burgerschapsvorming.
5) WijBurgers streeft een verbetering van het democratisch systeem na.
6) WijBurgers hoopt aan meer ethiek in de politiek bij te dragen.
7) WijBurgers wil tot een beter openbaar bestuur bijdragen.

 

Volledige tekst

 

1. WijBurgers vzw bevordert de transparantie m.b.t. de politici.

Transparantie is essentieel om vertrouwen en wederzijds respect tussen politici en burgers te creëren. Dankzij transparantie kan de burger de volgende aspecten naar hun waarde schatten: de loyaliteit van de vertegenwoordigers, hun betrouwbaarheid en vakbekwaamheid en de prioriteit die zij geven aan het algemeen belang boven het persoonlijke belang of dat van de partij.

De geloofwaardigheid van partijen en politieke leiders is noodzakelijk voor het goed functioneren van de democratie. WijBurgers wil het imago van verdienstelijke politici mee herstellen.

 

2. WijBurgers is onpartijdig en pluralistisch

WijBurgers wil zo veel mogelijk burgers vertegenwoordigen. De vereniging is niet partijgebonden en is aan geen enkele ideologische stroming onderworpen.

Ze probeert dus de legitieme doelen, die ideologisch en democratisch gekozen zijn, te onderscheiden van de technische middelen om die doelen te bereiken. WijBurgers is kritisch over de middelen die worden gebruikt om die doelen of maatschappelijke keuzen te verwezenlijken. Ze wil namelijk het bestuur en de doeltreffendheid van het fiscale, economische en sociale beleid verbeteren.

 

3. WijBurgers helpt burgers zich meer bij de politiek te betrekken

Het komt erop aan de belangstelling van de burger voor de politiek te wekken door hem actuele instrumenten aan te reiken die methodologisch ernstig zijn, eenvoudig kunnen worden geraadpleegd, aantrekkelijk zijn voor leken en een zekere educatieve waarde hebben.

 

4. WijBurgers wil een speler zijn in de burgerschapsvorming

WijBurgers wil de bevolking, en in het bijzonder jongeren, vertrouwd maken met de instrumenten van burgerparticipatie en burgercontrole op het overheidsoptreden.

 

5. WijBurgers streeft een verbetering van het democratisch systeem na

WijBurgers roept op tot een betere afweging van voorkeursstemmen, de afschaffing van opvolgerlijsten en de invoering van een bindend referendum op volksinitiatief.

Om te kunnen gedijen, moet het systeem degenen die een publieke functie bekleden verantwoordelijkheid geven. Het moet mogelijk zijn dat op individueel niveau verantwoording wordt gevraagd.

Belemmeringen voor het ontstaan van nieuwe partijen moeten worden weggenomen.

 

6. WijBurgers hoopt aan meer ethiek in de politiek bij te dragen

Ambtenaren worden betaald om de wet en de geest van de wet toe te passen, volgens hiërarchische regels. Er kan geen parallelle hiërarchie bestaan waarbij instructies van een partij worden aanvaard.

 

7. WijBurgers wil tot een beter openbaar bestuur bijdragen

WijBurgers wil dat de belastinginkomsten verantwoordelijk worden beheerd. Ze streeft naar een efficiënte toewijzing van middelen aan doelen, zonder een standpunt in te nemen over doelen zolang die het resultaat zijn van democratische keuzes. Het betreft dan ook een technische en transparante benadering van het overheidsbeheer.

Staatsleningen mogen geen lapmiddel zijn waarmee een regering zichzelf populair maakt en zo het belang van de natie op de lange termijn opoffert. De overheid moet de aanwending van leningen beperken tot investeringen die welzijn op lange termijn creëren. De aflossing van die investeringen mag hun levensduur niet overschrijden.

 

De beoordeling van het overheidsbeheer omvat onder meer:

  1. De bench-marking, die erin bestaat de prestaties van een dienst – in België of in het buitenland – met elkaar te vergelijken.
  2. De invraagstelling, waarbij alternatieve oplossingen voor bestaande worden overwogen.
  3. Het verantwoordelijk stellen van de betrokkenen: nagaan in welke mate degene die schade berokkent het slachtoffer vergoedt, inclusief de Staat; elke vorm van parasitisme opsporen.
  4. De overweging dat sommige instellingen hun reden van bestaan verliezen omdat de problemen die tot hun oprichting hebben geleid, verholpen zijn of minder belangrijk zijn geworden.

 

Deze tekst is goedgekeurd door de algemene vergadering van 5 mei 2020.

Reacties zijn gesloten.