Artikel - Veel gestelde vragen (FAQ)

Geplaatst op 12/03/2020 in Non classé @nl.

Waarom WijBurgers?

Heel wat burgers klagen over leemtes in het overheidsbeleid. Volgens de Eurobarometer die in november 2009 werd gepubliceerd door de Europese Commissie, vindt 35% van de Belgen dat een van de oorzaken van corruptie is dat veel promoties in de overheidssector niet gebaseerd zijn op de verdiensten of competenties van de betrokken personen. Welnu, de competentie en de eerlijkheid van de publieke mandatarissen bepalen de prestaties van de overheidsdiensten.

De partijen zijn noodzakelijk voor de goede werking van de democratie. De burgers willen dat de politieke mandatarissen bij een belangenconflict het algemeen belang voorop stellen, vóór persoonlijke belangen of die van de partij. Momenteel verdelen de partijen de controle op het publieke leven onderling: de politisering van het overheidsapparaat is hier kenmerkend voor.

Uit persoonlijke ervaring weet iedereen hoeveel ‘makkelijker’ het is om op een verantwoorde en ethische wijze te handelen wanneer men wordt bekeken. Een grotere transparantie kan dus aanmoedigend werken bij publieke mandatarissen. Voor een efficiënt overheidsbeleid volstaat het niet om wettelijk ‘in orde’ te zijn. De burger verwacht meer.

De populariteit van politieke mandatarissen is recht evenredig met de tijd dat ze op antenne krijgen, en minder afhankelijk van de inhoud van hun interventies. We kunnen het betreuren dat burgers de politieke kandidaten beoordelen op basis van zulke oppervlakkige elementen. De macht wordt dus uitgeoefend door die politici die hun imago in de media het beste organiseren, onafhankelijk van hun verdiensten op het terrein. Indien de kiezer niet zijn verantwoordelijkheid opneemt, wordt zijn macht overgenomen door partijen en media.

Het ethisch gedrag is het resultaat van persoonlijke overtuigingen, eerder dan van voorschriften die altijd omzeilbaar zijn. Indien de partijen een duidelijke rol hebben om de eerlijkheid van al hun mandatarissen te garanderen, moeten ook de kiezers een soort van controle toepassen. Het is dus noodzakelijk om de kiezers te informeren zodat ze de eerlijkheid van de kandidaten beter kunnen beoordelen, en dienovereenkomstig een voorkeurstem uitbrengen.

De graad van overeenstemming tussen onze persoonlijke opvattingen en het partijprogramma kunnen beperkt en dus ontoereikend zijn. We kunnen deze score verbeteren door tussen de kandidaten op zoek te gaan, op voorwaarde dat ze een grotere verscheidenheid aanbieden van ideeën en tendensen dan de politieke partijen. Onze vereniging stelt een tool ter beschikking van de kiezer waarmee hij makkelijk die kandidaten kan lokaliseren met wie hij een grotere ideologische affiniteit heeft.

Er bestaan lovenswaardige initiatieven van burgers die kandidaten naar hun mening vragen over specifieke thema’s en die de antwoorden publiceren op de dagen vóór de verkiezingen. Deze initiatieven vullen een grote leemte maar blijven onvoldoende: lage reactiepercentage van de politieke kandidaten, soms laattijdige publicatie, beperkte verspreiding, geen follow-up enz.

 

Zijn er onder de bestuurders van uw vereniging geen mensen uit militante organisaties? Zo ja, is uw vereniging dan niet afhankelijk van dergelijke organisaties?

Wij zouden sektarisch zijn indien we mensen zouden uitsluiten louter omwille van hun overtuigingen. Er zijn verschillende maatregelen getroffen opdat geen enkele organisatie, noch leden onze vereniging zouden kunnen controleren:

  • zeer strikte statuten, reglementen, handvest inzake de onafhankelijkheid van onze vereniging; de bestuurders en medewerkers van de vereniging verklaren naar eer en geweten dat ze deze teksten zullen naleven;
  • aanwezigheid van leden van allerlei strekkingen binnen de organen van de vereniging (interne ‘sociale’ controle);
  • weigering van elke vorm van subsidiëring waardoor de vereniging haar onafhankelijkheid zou verliezen.

De bestuurders weten dat elk partijdig gedrag suïcidaal zou zijn voor onze vereniging. Wij zijn zelf fervente voorstanders van transparantie en zouden zwaar in de fout gaan indien we een hidden agenda zouden hebben!

 

Verwacht u een conflict met de vertegenwoordigers die u in de gaten wilt houden?

De integere en competente mandatarissen hebben alle belang bij transparantie, en ons initiatief zal strekken tot beloning van hun toewijding.

Wij passen procedures toe die de vertegenwoordigers beschermen tegen eenzijdige, gedeeltelijke en/of tendentieuze redeneringen. Wij informeren over de feiten, en laten de lezer zelf oordelen. Voor elke publicatie ontvangt de respectieve mandataris de ontwerptekst en een redelijke termijn om te reageren.

Wij spreken ons niet uit over de oorzaken van een concreet geval van gebrekkige dienstverlening. Als wij een leemte blootleggen in het openbaar bestuur, doen wij dat in de eerste plaats om het publiek en de publieke mandatarissen te sensibiliseren. De transparantie moet alle betrokken publieke mandatarissen aanzetten om te reageren, en het nemen van politieke beslissingen vergemakkelijken.

De vertegenwoordigers weten dat ze niet de eigenaars zijn van een publiek goed, dat ze juist mandatarissen zijn en dat de lastgevers hen dus rekenschap mogen vragen.

Reacties zijn gesloten.