Artikel - Europees VolksHuis (MPEVH)

Geplaatst op 23/03/2016 in Een betere werking van de democratie, geen categorie, Non classé @nl.

MPEVH is een Belgische vereniging die erop gericht is de deelname van de burger in het wetgevings- en politiek proces tot op Europees niveau te bevorderen. Sinds maart 2014 zet ze zich in Brussels Hoofdstedelijk Gewest in voor de gewone burger en burgers die werkzaam zijn in vakbonden, regionale of nationale verenigingen, mutualiteiten, coöperaties, de sociale economie, het werknemersaandeelhouderschap en voor transnationale werknemers die op verplaatsing werken. Bekijk onze brochure en leer meer over onze instrumenten van de participatiedemocratie voor burgers en maatschappelijke organisaties die in België actief zijn.

Het modelinstrument is tegenwoordig de permanente vorming in ‘pleidooi voor de burger (of ‘sociaal bewuste lobby’ of ‘sociaal bewuste tegenlobby’). De deelnemers komen eens per week voor ongeveer twee uur samen. Zo leren ze de instrumenten van de participatiedemocratie te beheersen om de representatiedemocratie te beïnvloeden. Het is de bedoeling het welzijn en de levensomstandigheden van de burger die in België verblijft, te verbeteren en dus een sociale en democratische visie op de Europese samenleving te ontwikkelen.

Sinds maart 2015 richt de permanente vorming zich op de vrijhandelsverdragen. De evolutie van die vormingen heeft ertoe geleid dat instrumenten van de deliberatiedemocratie worden ingesteld, waaronder een burgerparlement. Vandaag beginnen we in het meest kosmopolitische gebied van de wereld een nieuwe vormingscyclus die zich op ‘samenleven’ richt.

Het Huis van het Volk van Europa zorgt voor constructieve betrekkingen tussen Europeanen en regionale, nationale en Europese beslissingsinstanties zoals de Belgische verkozenen die bevoegd zijn voor Europese zaken, ministers en staatssecretarissen die verantwoordelijk zijn voor het Europees beleid en leden van het Europees Parlement.

Het HVE dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van de participatie- en deliberatiedemocratie gelooft dat het met WeCitizens complementair is. De opvolging van de representatiedemocratie (uitgevoerd door WeCitizens) verhoogt het vermogen van de burger om een steeds actievere rol te spelen in de gemeenschappelijke ruimte op gemeentelijk, regionaal, federaal en Europees niveau.

Je kan nu als lid aansluiten bij de waarden van het HVE en de burgerinitiatieven steunen om via de participatiedemocratie het Europese wetgevingsproces te beïnvloeden. Daartoe download je de oproep en stuur je die ingevuld en ondertekend per mail naar info@mpe-hve.be. Kies je lidmaatschap: sympathisant of gewoon lid. Het lidmaatschap als gewoon lid bedraagt € 25/jaar of € 10/jaar voor werklozen.

Reacties zijn gesloten.