Artikel - Een nieuw lid: Bplus

Geplaatst op 16/09/2016 in WijBurgers.

De VZW B Plus, gesticht in 1998, is een pluralistische en niet-partijgebonden beweging die zich wil zich inzetten voor een versterking van de Belgische staat vanuit een universeel, democratisch en vooruitstrevend ideologisch project. Dit project gaat ervan uit dat een moderne staat stoelt op volwassen burgerschap, verantwoordelijkheidszin, samenhorigheid en solidariteit.
De visie van B Plus op het België van morgen is gebaseerd op de volgende algemene principes:

Een federaal Belgïe

Het bevorderen van een multicultureel België in een echt federaal verband, toekomstgericht en open naar de wereld toe, is het België waar B Plus voor staat; een België met zelfrespect en aantrekkelijk voor zowel de eigen bevolking als voor de buitenwereld.

B Plus verzet zich met klem tegen elke vorm van separatisme en de beweging kiest resoluut voor een evenwichtig federaal België, waarin zowel belang gehecht wordt aan de eenheid van het land als aan de autonomie van de deelstaten.

B Plus beschouwt het confederalisme als een verdekte vorm van het separatisme.

Een solidair Belgïe

Solidariteit tussen gemeenschappen, generaties, standen en personen van verschillende herkomst of met een verschillende moedertaal is het cement van elke maatschappij.

B Plus pleit zowel voor solidariteit tussen de burgers als voor solidariteit tussen de deelstaten.

Een efficiënt Belgïe

Elke institutionele entiteit kan maar overleven en tegemoet komen aan de wensen van elke burger, indien haar structuren en haar organisatie op een efficiënte manier worden opgebouwd.

Om de huidige federale staat meer efficiënt te maken pleit B Plus voor de toepassing van de vijf volgende principes:

Vereenvoudiging van de staatsstructuren

Momenteel zijn er in België zes niveaus die tussenkomen in de politieke besluitvorming.

B Plus pleit voor een open en transparant debat dat te gronde wordt gevoerd om het aantal beslissings- en beleidsniveaus in te perken, waarbij efficiëntie als belangrijkste maatstaf gehanteerd wordt.

Het subsidiariteitsprincipe

De bevoegdheden moeten toegekend worden aan het niveau waar de bevoegdheden met de grootst mogelijke efficiëntie worden uitgevoerd.

Evenwicht tussen het federaal niveau en de deelstaten

Een samenhangend en evenwichtig federaal systeem veronderstelt een zo duidelijk mogelijk omschreven bevoegdheidsverdeling.

B Plus pleit voor het creëren van de mogelijkheid om dossiers van conflictueuze situaties door het federaal niveau te laten behandelen en op te lossen.

Een federale kieskring

Op het huidige federale niveau bestaat er geen enkele electorale band tussen de globale bevolking van het land en het bestuur van de federatie.

Om dit democratisch deficit recht te zetten pleit B Plus voor de invoering van een federale kieskring (voor een deel van de verkozenen).

Een efficiënt statuut voor Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Brussel Stad, hoofdstad van ons land, Vlaanderen, de Franse Gemeenschap en zetel van de Europese Commissie, hebben een niet te onderschatten rol en verantwoordelijkheid als ontmoetingsplaats van gemeenschappen van het land.

B Plus is van oordeel dat de wetgevende macht van Brussel op hetzelfde niveau geplaatst zou moeten worden als dat van Vlaanderen of Wallonië, wat zou overeenstemmen met de realiteit van een federaal land met 3 (of 4) Gewesten.

Een europese verantwoordelijkheid

De visie van B Plus op de Belgische federale staat is niet alleen van nationaal, maar ook van internationaal en Europees belang. België ligt immers op het kruispunt van de Latijnse en Germaanse cultuur. Het land moet dus kunnen bewijzen dat een meertalige en multiculturele democratie levenskrachtig kan zijn. Het uiteenvallen van de Belgische federatie zou voor de Europese Unie een heel slecht signaal zijn.

Promotie van de meertaligheid

Om verdere polarisatie tussen Vlamingen en Franstaligen te verminderen promoot B Plus de meertaligheid in zoveel mogelijk aspecten van het dagelijkse leven, mits natuurlijk de evenwichten ingeschreven in Artikel 4 van de Grondwet, te behouden.

B Plus als catalysator

B Plus wil een katalysator zijn voor vernieuwende en vooruitstrevende ideeën. Verder wil de beweging de krachten bundelen en druk uitoefenen op de bestaande structuren.

B Plus pleit voor meer wederzijds vertrouwen, luisterbereidheid en zin tot samenwerken en zal zich blijvend afzetten tegen elke poging om de taalgroepen in ons land tegen elkaar op te zetten.

Brussel, 20/8/2016

Reacties zijn gesloten.