Artikel - Klimaatalarmisme vs. klimaatscepticisme

Geplaatst op 10/03/2020 in Non classé @nl.

Een aantal lezers vroeg waarom WijBurgers de lezersbrief tegen het klimaatalarmisme in februari 2020 publiceerde. Hier is ons antwoord. Wij denken dat het een vergissing zou zijn om de klimaatmaatregelen terug te brengen tot een kwestie van de CO2-uitstoot. Wat we ook doen, de klimaatverandering is er en de gevolgen ervan moeten we onder controle houden. Daarvoor zijn enorme investeringen nodig.

 

Het onderwerp, waaraan veel media-aandacht wordt geschonken, is een van de belangrijkste politieke en publieke prioriteiten. De auteur van de lezersbrief, de heer Claude Brasseur, kwam daarom op het juiste moment met een originele invalshoek. Als lezer kon hij zich een provocerende stijl veroorloven.

 

WijBurgers wil pluralistisch zijn. We nodigen de burger uit om zich een mening te vormen door verschillende standpunten te benaderen en, indien mogelijk, exclusieven te vermijden.

 

We weten dat een groeiend aantal wetenschappers een alternatieve stem laat horen, in vergelijking met het dominante discours. WijBurgers kan natuurlijk niet bemiddelen in een wetenschappelijke kwestie. We stellen vast dat de modale burger ervan uitgaat dat CO2 DE belangrijkste oorzaak is van de opwarming van de aarde. In wetenschappelijke kringen is die hypothese nog altijd omstreden.

 

Onder de klimaatsceptici vinden we misschien nog wel mensen die de opwarming van de aarde of de stijging van de zeespiegel ontkennen, maar dat is niet meer geloofwaardig. De meerderheid van de ‘klimaatsceptici’ stelt simpelweg de overheersende verantwoordelijkheid van de mens voor de klimaatverandering ter discussie. De vraag is: hoeveel van de klimaatverandering die we meemaken kan worden toegeschreven aan CO2?

 

We horen berichten over een zeker ostracisme van wetenschappers en andere burgers die de schuld van CO2 en menselijke activiteiten in de klimaatverandering relativeren. We reageren dus op een trend naar fundamentalisme. Het risico is niet denkbeeldig wanneer de politiek in interactie is met de wetenschap.

 

Sommigen zijn van mening dat de wetenschappelijke autoriteit van het IPCC niet in twijfel kan worden getrokken. De Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een intergouvernementeel orgaan dat openstaat voor alle lidstaten van de VN. Zonder het IPCC ter discussie te willen stellen, is het niet zo dat WeCitizens het orgaan aanbidt. Ook al heeft het IPCC een ‘VN’-label, dan nog maakt dat het geen onfeilbare instelling. De VN zelf kan nauwelijks pronken met een onfeilbare geschiedenis.

 

(Wat de VN betreft. De primaire doelstellingen van de organisatie zijn het handhaven van de internationale vrede en veiligheid. Dat er wereldwijd sprake is van gewapende conflicten en collectief geweld draagt geenszins bij aan het prestige van de instelling.  Laten we toegeven dat de situatie in de wereld erger zou kunnen zijn als de VN er niet was.)

 

Het IPCC steunt op een consensus van vele wetenschappers uit de hele wereld om zijn autoriteit te vestigen. De combinatie van het onderzoek van klimaatwetenschappers en het werk van het IPCC zou de grootste wetenschappelijke studie in de geschiedenis van de mensheid vertegenwoordigen. Het op 8 oktober 2018 goedgekeurde bijzondere verslag “SR15” is 616 pagina’s lang, bevat meer dan 6.000 wetenschappelijke referenties en is opgesteld door 91 auteurs uit 40 landen. Natuurlijk kan dit verslag niet lichtvaardig worden opgevat!

 

Uit de geschiedenis blijkt dat een consensus in de wetenschappelijke sector geen garantie is voor de waarheid. De talloze financiële wetenschappers hebben ons niet beschermd tegen de bankcrisis van 2007. De Club van Rome heeft voorspellingen gedaan die door de feiten werden tegengesproken. Die groep topwetenschappers (waaronder onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology) produceerde in 1972 het rapport The Limits to Growth, ook wel bekend als het Meadows Report. Met 30 miljoen verkochte exemplaren is het het best verkochte milieuboek uit de geschiedenis. Het luidde het einde in van olie en gas aan het begin van de jaren negentig!

 

Klimaatvoorspellingen zijn enorm complex. Wiskundige modellering lijkt nog niet rijp. Er zijn redenen om voorzichtig te blijven, met respect voor de verschillende meningen.

 

Ook al zou de gevoeligheid van het klimaat voor CO2 (veel) lager zijn dan beweerd, betekent dat niet dat energieconversie overbodig is. Er zijn nog andere goede redenen om de verbranding van fossiele brandstoffen te verminderen: de handelsbalans van de importerende landen, vervuiling (buiten CO2), diversificatie van energiebronnen enzovoort.

 

WijBurgers ondersteunt daarom de mobilisatie tegen de CO2-uitstoot. We spreken ons hier niet uit over de aard of de omvang van de te nemen maatregelen of de rangorde ervan.

 

Jean-Paul Pinon, 10 maart 2020.

Reacties zijn gesloten.