Artikel - Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

Geplaatst op 17/02/2020 in Non classé @nl.

De naam Sustainable Development Goals (SDG’s) wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar de zeventien doelstellingen die de Verenigde Naties in september 2015[1] hebben vastgesteld.  Elk van de 17 doelstellingen wordt vertaald in subdoelstellingen, de zogenaamde targets, die tegen 2030[2]. moeten worden bereikt. We naderen dus de vijfde verjaardag van de goedkeuring van dit programma na een derde van het traject.

 

1. Geen armoede

2. Geen honger

3. Goede gezondheid en welzijn

4. Kwaliteitsonderwijs

5. Gendergelijkheid

6. Schoon water en sanitair

7. Betaalbare en duurzame energie

8. Waardig werk en economische groei

9. Industrie, innovatie en infrastructuur

10. Ongelijkheid verminderen

11. Duurzame steden en gemeenschappen

12. Verantwoorde consumptie en productie

13. Klimaatactie

14. Leven in het water

15. Leven op het land

16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

17. Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

 

Er zijn in totaal 169 ’targets’, en deze zijn nog algemeen genoeg om gemeenschappelijk te zijn voor alle betrokken landen. Ten behoeve van communicatie worden ze soms gegroepeerd in vijf gebieden, de ‘5P’s’: people, prosperity, planet, peace, partnerships. De implementatie van de SDG’s, die op staatsniveau plaatsvindt, vereist de actieve inzet van de overheden en alle actoren (bedrijven, lokale overheden, verenigingen, onderzoekers enz.).

 

Het programma bestrijkt alle gebieden van de menselijke ontwikkeling. De klimaatactie is een van de 17 doelstellingen (nr. 13). Die doelstelling is gericht op het beheersen van de gevolgen van de opwarming van de aarde: “De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken van met klimaat in verband te brengen gevaren en natuurrampen in alle landen”.

 

In januari 2016 heeft de secretaris-generaal van de VN een groep van 17 eminente personen benoemd om hem bij te staan in de campagne ter bevordering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Koningin Mathilde[3] van België is één van hen.

 

Op 11 maart 2016 heeft de VN een lijst van 244 statistische of kwalitatieve indicatoren vastgesteld om de vooruitgang te volgen. Eurostat (het Europees bureau voor de statistiek) heeft een lijst van 100 indicatoren opgesteld om de door de Europese Unie en haar lidstaten geboekte vooruitgang te beoordelen. De Bertelsmann Stiftung publiceert onder andere een SDG-landenindex.

 

België staat op de 16de plaats op een totaal van 162 geanalyseerde landen, met een score van 78,9%. Het scoort slecht op de doelstellingen ‘Leven in het water’ en ‘Verantwoorde consumptie en productie’. Met betrekking tot ‘Leven in het water’ betreft het probleem de gezondheid van de zee, de zuiverheid van het water en het gebrek aan gegevens over het toezicht op de vispopulaties. Voor de doelstelling ‘Verantwoorde consumptie en productie’ heeft België een score van 46,6%. De index wordt berekend op basis van statistieken over de productie van verschillende soorten afval, SO2-emissies en stikstofverontreiniging.[4]

 

In de preambule van de Waalse gewestelijke beleidsverklaring (GBV) [5]  is de volgende paragraaf opgenomen: “De overgang maakt deel uit van de verwezenlijking tegen 2030 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die door de Verenigde Naties zijn aangenomen, waarbij systematisch rekening wordt gehouden met het respect voor de grenzen van de planeet, de sociale rechtvaardigheid en de economische welvaart, en waarbij alle belanghebbenden worden betrokken bij de ontwikkeling van een visie voor 30 jaar (2050) die vanaf de huidige legislatuur zal worden vertaald in concrete acties.”  Het is niet verwonderlijk dat in hoofdstuk 28 van de GBV, dat gewijd is aan Europa en de wereld, explicieter wordt verwezen naar de SDG’s.

 

Ook aan Vlaamse zijde vermeldt het Regeerakkoord Vlaamse Regering[6]  in het hoofdstuk ‘Buitenlands beleid en toerisme’ de bereidheid om de SDG’s na te streven, onder meer door samen te werken met partnerorganisaties.

 

De GBV van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest[7]  maakt geen expliciete vermelding van de SDG’s, maar zo luidt de titel van as 2 “Een Gewest dat voor zijn economische en sociale ontwikkeling deel uitmaakt van een referentie-omgevingsovergang naar Horizon 2050”. De regering verbindt zich ertoe de Europese doelstelling te benaderen (sic) om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn.

 

Op 28 november 2018, aan de vooravond van de klimaattop van de Verenigde Naties (COP24) in Katowice (Polen), heeft de Europese Commissie haar strategie gepresenteerd om tegen 2050 koolstofneutraliteit in de EU te bereiken.[8]

 

De SDG’s bieden een interessant internationaal evaluatierooster om de zwakke punten van elk land in kaart te brengen en zo prioritaire aandachtsgebieden voor te stellen. De regeringen zijn het eerste doelwit, maar de burgers verwijzen steeds vaker naar die SDG’s om de geldigheid van hun initiatieven te rechtvaardigen.

 

Jean-Paul Pinon, 30 januari 2020

 


[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_de_d%C3%A9veloppement_durable

[2]https://www.sdgs.be/sites/default/files/content/brochure_sdgs_fr.pdf   et https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

[3] https://www.parismatch.com/Royal-Blog/famille-royale-Suede/La-princesse-Victoria-de-Suede-enceinte-et-la-reine-Mathilde-de-Belgique-personnalites-eminentes-de-l-ONU-pour-les-ODD-developpement-durable-899797

[4] Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G. (2019): Sustainable Development Report 2019. New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN); https://dashboards.sdgindex.org/#/

[5] https://www.wallonie.be/sites/default/files/2019-09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf

[6] file:///C:/Users/Jean-Paul/Documents/Regeerakkoord_Vlaamse_Regering_2019_2024.pdf, ‘Buitenlands beleid en toerisme’  §3.2. (p. 164) ‘Multilateraal’

[7] http://www.parlement.brussels/wp-content/uploads/2019/07/07-20-D%C3%A9claration-gouvernementale-parlement-bruxellois-2019.pdf

[8] https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_nl

Reacties zijn gesloten.