logo_wecitizens_2.5  
 
 
 
- Hoeveel privileges voor de machthebbers?
- Moet het provinciaal bestuursniveau gehandhaafd worden?
- Toegang tot administratieve informatie
 

Beste Medeburger,

JPP-bottom

De beweging van de gele hesjes toont de vooruitgang die moet worden geboekt in de vertrouwensrelatie tussen burgers en overheden. Het zal moeilijk zijn om het vertrouwen te herstellen zolang de politici zichzelf ongerechtvaardigde privileges verlenen.
De jongere generatie is teleurgesteld om een berg financiële en sociale schulden te erven, die de generositeit van de welvaartsstaat onder druk zetten. Terwijl de bezuinigingen worden opgelegd aan de bevolking, blijft de staat middelen verspillen in onnodig omslachtige en ingewikkelde bestuursstructuren, zoals bijvoorbeeld blijkt uit ons artikel over de provincies.
Ik wens u een uitstekend 2019, met een uitbarsting van burgerzin onder de kiezers.
Jean-Paul Pinon, Januari 2019

 
Img-Narr-2-Newsletter-6
 

Hoeveel privileges voor machthebbers?

Ministers en burgemeesters ontvangen ons in de weelderige vertrekken, wat (eventueel) gerechtvaardigd is met de bedoeling de burger aan te zetten tot respect voor het gezag. Kunnen we de panoplie van privileges, die ertoe leidt dat de wetgever zich onttrekt aan de verplichtingen die hij de bevolking oplegt, nog altijd rechtvaardigen? Is er geen voorbeeldplicht voor de bestuurders? Waarom hebben we een specifieke sociale status nodig voor de leden van het parlement? Is de sociale zekerheid die de doorsnee mens wordt geboden niet aangepast aan hun behoeften? Waarom ontvangt een minister, zoals Jo Vandeurzen onlangs, bijna 400.000 euro als hij zelf het initiatief neemt om zijn politieke carrière te beëindigen?

 
 

De jaarlijkse kosten per huishouden (Belgisch gemiddelde, in euros) van het provincieapparaat

 
 

De eeuwige terugkeer van het provinciale vraagstuk

Sommigen overwegen de afschaffing van provincies als bestuursniveau. Zij zijn van mening dat de kosten van de instellingen niet opwegen tegen de maatschappelijke meerwaarde ervan. Er zijn 534 provincieraadsleden en ongeveer 30.000 ambtenaren. De werkingskosten bedragen meer dan 2 miljard euro, wat neerkomt op 625 euro per gezin van drie personen. Sommigen beschouwen de overlapping van de bevoegdheden en de concurrentie tussen de instellingen als steriel en stellen alternatieve oplossingen voor (hetzij regionalisering, hetzij een tussenniveau van "gemeenschappen van gemeenten"). Anderen daarentegen beschouwen de provincies als een passend niveau van bestuurlijke bevoegdheid.

 
Img-Narr-2-Newsletter-6
 

Erratum

Een samenloop van nefaste omstandigheden (waaronder een hacking) veroorzaakte enkele disfuncties in de KiesWijzer en enkele fouten in de database. Wij danken degenen die ons daarvan op de hoogte hebben gebracht en bieden onze oprechte excuses aan. We moesten met nieuwe teams werken en waren niet helemaal klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, die bijzonder moeilijk te verwerken zijn in de KiesWijzer. Onze kieswijzer van 2014 was eenvoudiger en werkte vlekkeloos. Die ervaringen helpen ons om ons beter voor te bereiden op de verkiezingen van mei 2019. We herinneren de kiezers er ook aan dat de kwaliteit (en kwantiteit) van de instrumenten toeneemt wanneer we hun financiële steun krijgen.

Van de incidenten die we hebben ondervonden, vermelden we deze (die in november werd gecorrigeerd): op 2018-09-13 om 13:56:58 uur werden 156.885 regels opgenomen in een tabel in onze database! De meeste van de aldus toegevoegde regels waren onschadelijk, maar er waren nog wel 3.444 gevallen waarbij het antwoord « eerder oneens » werd gegeven op de vragen nrs. 78 en/of 79, zonder dat de politicus hiervan bewust was:
(78) De mogelijkheid voor paren van hetzelfde geslacht om kinderen te adopteren is een goede zaak.
(79) Handhaving van het systeem van gemeentelijke administratieve sancties, dat bepaalde ambtenaren in staat stelt om bepaalde strafbare feiten te bestraffen die onder het Strafwetboek of de gemeentelijke bepalingen en verordeningen vallen.

 
 
 

Biodiversiteit smelt als sneeuw voor de zon en dat wordt nog steeds niet als een prioriteit gezien. Geleidelijk aan passen we ons aan de ernst aan en worden we medeplichtig aan de tragedie in wording. De kortetermijndruk op de leiders is zo groot dat het hun vermogen om op de middellange en lange termijn te handelen in de weg staat. We blijven de illusie koesteren dat het om een ecologische kwestie gaat, terwijl het om een culturele en maatschappelijke kwestie gaat. Een uitdaging voor onze beschaving!

Fragmenten uit de verklaring van Nicolas Hulot op France Inter op 28 augustus 2018 om zijn ontslag als minister van de regering Macron aan te kondigen.
 
 

Europees project over toegang tot administratieve informatie

WijBurgers en Transparencia maken deel uit van een consortium van NGO's, aanwezig in vijf landen, die de toegang van burgers tot niet-vertrouwelijke informatie van overheidsinstellingen willen bevorderen. Het project, mede gefinancierd door de Europese Commissie, heeft als titel « Strengthening civil society rights by Information Access for European Youth » (SIA4Y).
Het doel is dat jongeren meer bewust zijn dat ze recht hebben op toegang tot openbare informatie, en dat ze beter in staat zijn om dat recht in te roepen. Zo zal het project jongeren helpen om de controle door burgers van overheidsinstanties vlotter toe te passen.
Workshops zullen in alle vijf landen worden georganiseerd. In België is er een werkdag in het Engels, van 27 tot 28 september, in Leuven en een seminarie in Brussel op 25 tot 26 oktober 2019. Sinds 2002 is 28 september de « International Right to know Day », gepromoot door het International Freedom of Information Advocates Network (FOIAnet).
Ben je geïnteresseerd in het onderwerp? Laat het ons weten, zodat we u op de hoogte kunnen houden. Geef aan of u beschikbaar bent voor actieve samenwerking.

 
 
Img-Narr-2-Newsletter-6
 

Agenda

Privacy Camp. Workshop organized by European Digital Rights (EDRI), on 29 january 2019, in Brussels. The 2019 edition will focus on: digital platforms, their societal impact and political significance.

read more

European citizenship. ECIT Foundation organizes in Brussels (in the premises of EESC) on 31/1/2019, from 2 to 5:30 pm, an event to promote the European Citizens’ Initiative (ECI) on permanent EU citizenship.

read more

Week van de vrijwilligers. Studiedag 'Competenties en talenten in het vrijwilligerswerk', op 28 februari 2019.

read more
 
 

Humor: stop met klagen !

- De belastingbetaler is iemand die voor de overheid werkt zonder gedwongen te worden deel te nemen aan de vergelijkende proeven voor het overheidspersoneel.
- Het is wanneer u uw belastingen betaalt dat u zich realiseert dat u zich het geld dat u verdient niet kunt veroorloven.
- Waarom kost een lichte belastingverhoging mij 500 euro terwijl een aanzienlijke verlaging mij 100 euro oplevert?

 
 

(De artikels met onderschrift geven alleen het standpunt van hun auteurs.)