logo_wecitizens_2.5  
 
 
 
- Burgerschapsvorming begrijpen
- Ontwikkelingssamenwerking: tijd om solidariteit te tonen
- Europese raadplegingen
 

Beste Lezer,

JPP-bottom

Als een democratische meerderheid de Brexit en Trump verkiezen, moeten we dan vrezen dat leugens de bevolking hebben gemanipuleerd? Vrije meningsuiting betekent dat een burger (behalve bij fraude, eerroof enz.) fouten en leugens straffeloos kan uiten. Zou de wet leugens in het kader van verkiezingscampagnes niet moeten bestraffen? Is dat niet noodzakelijk om de democratie te redden? WijBurgers zou daarover een campagne (met wetsvoorstel) willen organiseren. Dat is alleen mogelijk als we met jouw hulp erin slagen om € 5.500 in te zamelen.

Met burgerzinnelijke groeten! Jean-Paul Pinon

 
Img-Narr-2-Newsletter-6
 

Burgerschapsvorming begrijpen

Een van de grootste taken van onze opvoeders en dus van de hele maatschappij is om jonge mensen tot verantwoordelijke burgers op te leiden die zich voor het algemeen belang inzetten. De school kan die ambitie niet alleen realiseren. Immigratie, radicalisering, populisme en de opkomst van het extremistische gedachtegoed moeten ons er doen aan herinneren dat er een tekort aan burgerschapsvorming is. We beginnen met een stand van zaken in Europa en in de Belgische gemeenschappen. We geven aan welke soorten maatregelen we van de overheid verwachten.

 
 
 
34545

Het aantal ministers in België

 
 

Agenda : petitie voor referenda in Vlaanderen

Sinds de zesde staatshervorming mogen de Gewesten de regels bepalen voor consultatieve referenda over gewestelijke themas. De omzetting in Vlaamse wetgeving laat op zich wachten. Democrati.Nu organiseert een petitie voor de invoering van referenda op volksinitiatief.

 
 
Img-Narr-2-Newsletter-6
 

Agenda : petitie betreffende burgerschapsvorming

Een groep studenten (waarvan een aantal bij de AEGEE aangesloten zijn) heeft een Europees burgerinitiatief opgestart waarmee ze de Europese instellingen verzoeken om stappen te ondernemen opdat de EU-lidstaten performanter zouden worden bij de organisatie van burgerschapslessen. Die lessen hebben als doel een actieve en verantwoordelijke deelname van de burgers aan de politiek. Zij moeten minimaal een miljoen handtekeningen inwinnen vóór oktober 2017 om de Europese Commissie te verplichten een initiatief te nemen.

 
 
 

Een nieuw lid: Actec

Ontwikkelingssamenwerking: tijd om solidariteit te tonen

In vijf jaar tijd heeft de federale regering het budget ontwikkelingssamenwerking, dat in % van het bni wordt uitgedrukt, zeer sterk verminderd. Ze bevoorrecht de bilaterale hulp terwijl het algemeen bekend is dat een groot deel van die hulp van de doelstelling wordt afgeleid. De heer Daniel Turiel, gedelegeerd bestuurder bij de ngo ACTEC, toont de uitmuntende resultaten van de beroepsopleiding en het microkrediet.

 
 
 
Chamfort

"De natuur heeft het goed geregeld. Een mens heeft twee oren en een mond om twee keer zoveel te luisteren als te praten."

Dion van Syracuse, Grieks filosoof
 
 

Agenda : Europese raadpleging betreffende onderwijs

Einddatum: 19 mei
Er is een raadpleging gaande betreffende een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren (2006/962/EG).
Daarin worden de sleutelcompetenties vastgesteld die in een kennismaatschappij nodig zijn voor zelfontplooiing, actief burgerschap, sociale cohesie en inzetbaarheid. De Europese instellingen brengen erin de belangrijkste richtsnoeren inzake onderwijs en opleiding in kaart.

 
 
 

Agenda : Europese raadpleging over de bescherming van klokkenluiders

Einddatum: 29 mei
In het kader van hun werk mogen mensen kennis nemen van informatie over handelingen of verzuim die een bedreiging of een nadeel voor het openbaar nut betekenen (zoals fraude, corruptie, belastingontduiking, bedreigingen voor de volksgezondheid en openbare veiligheid, voedselveiligheid en leefmilieu, het slechte beheer van staatsfondsen, illegale gebruik van particuliere of vertrouwelijke informatie, witwassen van geld enz.).
De raadpleging maakt het mogelijk informatie, standpunten en ervaringen in te winnen over de voor- en nadelen van de bescherming van klokkenluiders.

 
 
 

Humor: geregionaliseerd België

- De grote ruzie tussen ministers over de geluidshinder van Zaventem. Heb jij het verslag gelezen van de studie die aantoonde dat er meer slachtoffers in Vlaanderen waren dan in het Brussels Gewest? Het is onmogelijk om een vliegplan te vinden dat alle partijen tevreden stelt.
- Zou het niet eenvoudiger zijn om het probleem op te lossen door Zaventem en Diegem in het Brussels Gewest op te nemen?
- Het is duidelijk dat jij uit Brussel komt. Er zijn er die een omgekeerde annexatie overwegen ...

 
 

(De artikels met onderschrift geven alleen het standpunt van hun auteurs.)